Търсене

Търсене

Your Cart

No products in the cart.

Уведомление за инвестиционно предложение, 14/06/2024

У В Е Д О М Л Е Н И Е
за инвестиционно предложение

От “ОРГАХИМ” АД, със седалище и адрес на управление гр. Русе, бул. „Трети март“ № 21, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с EИK:117001047, представлявано от Ирина-Диана Мъндоиу.

Уведомяваме обществеността, че “ОРГАХИМ” АД, със седалище и адрес на управление гр. Русе, бул. „Трети март“ № 21, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с EИK:117001047, представлявано от Ирина-Диана Мъндоиу – изпълнителен директор, има следното инвестиционно предложение: Изграждане на нов мълниеприемник, осигуряващ защитата на вентилационния въздуховод, издигащ се на 5,00 м. от ниво сборд на съществуваща сграда, на кота К=+28,10м. към внесено предложение: “Местна смукателна вентилационна инсталация към технологично оборудване/дестилатор на органични разредители/ на площадката на „Оргахим“ АД Русе“- промени по чл. 154 от ЗУТ, гр.Русе, ЗПЗ, кв.966, УПИ LXVI-735, по КК ПИ с ид. 63427.3.735 представено в РИОСВ-Русе с Вх.№ АО-2728/16.05.2023г и получено становище от РИОСВ-Русе с изх.№ И-2413/07.06.2023г.

  • Previous

    Обява за инвестиционно предложение, 01/07/2024

  • Next

    Orgachim hosted the first "Danube Business Days" 2024